Назив на здравствена установа аптека- организациона единица Датум на спроведување на дежурство Забелешки
ПЗУ АПТЕКА ЕУРОФАРМ КАВАДАРЦИ 01.05.2018 по телефонски повик од лекарски тим од  здравствената  установа каде се спроведува дежурството
ПЗУ АПТЕКА РЕМЕДИЈА М КАВАДАРЦИ 02.05.2018 по телефонски повик од лекарски тим од  здравствената  установа каде се спроведува дежурството
МОЈА АПТЕКА КАВАДАРЦИ 2 03.05.2018 по телефонски повик од лекарски тим од  здравствената  установа каде се спроведува дежурството
ПЗУ АПТЕКА ДИАНА КАВАДАРЦИ 04.05.2018 по телефонски повик од лекарски тим од  здравствената  установа каде се спроведува дежурството
МОЈА АПТЕКА КАВАДАРЦИ 5 05.05.2018 по телефонски повик од лекарски тим од  здравствената  установа каде се спроведува дежурството
ПЗУ АПТЕКА ФАРМА-МЕДИКАКАВАДАРЦИ 06.05.2018 по телефонски повик од лекарски тим од  здравствената  установа каде се спроведува дежурството
ПЗУ АПТЕКА 16 ЈУНИ КАВАДАРЦИ 07.05.2018 по телефонски повик од лекарски тим од  здравствената  установа каде се спроведува дежурството
ПЗУ АПТЕКА ЛЕК-ЕКСКЛУЗИВ КАВАДАРЦИ 08.05.2018 по телефонски повик од лекарски тим од  здравствената  установа каде се спроведува дежурството
ПЗУ АПТЕКА ГЛОРИЈА КАВАДАРЦИ 09.05.2018 по телефонски повик од лекарски тим од  здравствената  установа каде се спроведува дежурството
ПЗУ АПТЕКА КАМЕЛИЈА КАВАДАРЦИ 10.05.2018 по телефонски повик од лекарски тим од  здравствената  установа каде се спроведува дежурството
ПЗУ АПТЕКА ПТ-СМ ФАРМ КАВАДАРЦИ 11.05.2018 по телефонски повик од лекарски тим од  здравствената  установа каде се спроведува дежурството
АПТЕКА АПИДО ФАРМ  КАВАДАРЦИ 12.05.2018 по телефонски повик од лекарски тим од  здравствената  установа каде се спроведува дежурството
ПЗУ АПТЕКА ХИГИЈА КАВАДАРЦИ 13.05.2018 по телефонски повик од лекарски тим од  здравствената  установа каде се спроведува дежурството
ПЗУ АПТЕКА ФАРМАНЕА КАВАДАРЦИ 14.05.2018 по телефонски повик од лекарски тим од  здравствената  установа каде се спроведува дежурството
ПЗУ АПТЕКА СВ. ПАНТЕЛЕЈМОН КАВАДАРЦИ 15.05.2018 по телефонски повик од лекарски тим од  здравствената  установа каде се спроведува дежурството
ПЗУ АПТЕКА ЕУРОФАРМ 2 КАВАДАРЦИ 16.05.2018 по телефонски повик од лекарски тим од  здравствената  установа каде се спроведува дежурството
ПЗУ АПТЕКА ФАРМАКОН-ЛЕК КАВАДАРЦИ 17.05.2018 по телефонски повик од лекарски тим од  здравствената  установа каде се спроведува дежурството
МОЈА АПТЕКА КАВАДАРЦИ 6 18.05.2018 по телефонски повик од лекарски тим од  здравствената  установа каде се спроведува дежурството
ПЗУ АПТЕКА ДАЛИА-ФАРМ КАВАДАРЦИ 19.05.2018 по телефонски повик од лекарски тим од  здравствената  установа каде се спроведува дежурството
МОЈА АПТЕКА КАВАДАРЦИ 3 20.05.2018 по телефонски повик од лекарски тим од  здравствената  установа каде се спроведува дежурството
ПЗУ АПТЕКА ЕУРОФАРМ КАВАДАРЦИ 21.05.2018 по телефонски повик од лекарски тим од  здравствената  установа каде се спроведува дежурството
ПЗУ АПТЕКА РЕМЕДИЈА М КАВАДАРЦИ 22.05.2018 по телефонски повик од лекарски тим од  здравствената  установа каде се спроведува дежурството
МОЈА АПТЕКА КАВАДАРЦИ 2 23.05.2018 по телефонски повик од лекарски тим од  здравствената  установа каде се спроведува дежурството
ПЗУ АПТЕКА ДИАНА КАВАДАРЦИ 24.05.2018 по телефонски повик од лекарски тим од  здравствената  установа каде се спроведува дежурството
МОЈА АПТЕКА КАВАДАРЦИ 5 25.05.2018 по телефонски повик од лекарски тим од  здравствената  установа каде се спроведува дежурството
ПЗУ АПТЕКА ФАРМА-МЕДИКАКАВАДАРЦИ 26.05.2018 по телефонски повик од лекарски тим од  здравствената  установа каде се спроведува дежурството
ПЗУ АПТЕКА 16 ЈУНИ КАВАДАРЦИ 27.05.2018 по телефонски повик од лекарски тим од  здравствената  установа каде се спроведува дежурството
ПЗУ АПТЕКА ЛЕК-ЕКСКЛУЗИВ КАВАДАРЦИ 28.05.2018 по телефонски повик од лекарски тим од  здравствената  установа каде се спроведува дежурството
ПЗУ АПТЕКА ГЛОРИЈА КАВАДАРЦИ 29.05.2018 по телефонски повик од лекарски тим од  здравствената  установа каде се спроведува дежурството
ПЗУ АПТЕКА КАМЕЛИЈА КАВАДАРЦИ 30.05.2018 по телефонски повик од лекарски тим од  здравствената  установа каде се спроведува дежурството
ПЗУ АПТЕКА ПТ-СМ ФАРМ КАВАДАРЦИ 31.05.2018 по телефонски повик од лекарски тим од  здравствената  установа каде се спроведува дежурството

Leave a comment