Вовед

Почитувањето на демократијата, човековите права и основните слободиго подразбира и правото сите млади луѓе да имаат пристап до комплетни, објективни, разбирливи и сигурни информации за сите нивни прашања и потреби. Ова право на информирање е признато со Универзалната декларација за човекови права, Конценцијата за правата на детето, Европската конвенција за заштита на човековите права и основните слободи, и препорака N ° 7 (90) and CM / препорака 8 (2010) младинско информирање, и Белата книга за млади на Европската комисија (2001). "Право на младинско информирање – Информирај се СЕГА!"  е национална капања што е имплементирана од Младинските информативни центри во Прилеп и Кавадарци со поддршка на Агенцијата за млади и спорт, членови нa СЕГА и младински организации низ Македонија. Кампањата има за цел да им го приближи правото на младите луѓе да поставуваат прашања и да добиваат информации од оние што се овластени да одлучуваат.

Историја на кампањата

Почетоците на младинското информирање во Македонија датираат од 2010 кога е отворен Младинскиот информативен и советодавен центар ИНФО СЕГА Прилеп, и истиот работи со Европската повелба за младинско информирање. Коалицијата на младински организации СЕГА, како член на ЕРИКА прва ги поставува основите на младинското информирање во Македонија во соработка со Агенцијата за млади и спорт на Република Македонија со отворање на овој центар.

На 19 август, 2015 се отвори втор Младински информативен центар во Кавадарци, со поддршка и во соработа со регионот Долна Нормандија, општина Кавадарци и СЕГА.

На 17 Април, 2012, Македонија спроведе Европска кампања за младинско информирање организирана од СЕГА како членка на ЕРИКА (Европска Агенција за младинско информирање и советување). Оваа кампања беше спроведена во 14 земји од Европа и истата имаше за цел да ја подигне свеста меѓу младите за важноста на младинското информирање и правото за истото.

Базирано на нашето позитивно искуство со имплементацијата на Европската кампања, и препораките на работната група за младинско информирање, дојдовме до заклучок дека е неопходно да се имплементира национална кампања со цел да се подигне свеста за правото на инфромирање на младите како целна група и важноста на младинсите информативни центри во Македонија. Земајќи го предвид фактот дека младинското инфрмирање е неопходно и е предуслов за еднаков пристап до навремени и точни информации, одлучивме да ја креираме националната кампања „Право на младинско информирање – Информирање СЕГА!“.

               Цели на кампањата

               Кампањата има три општи цели:

               Цел 1:    Младите луѓе да разберат дека имаат право на информации.

Не сите млади луѓе имаат право на квалитетни, навремени и точни информации и како последица на тоа тие не можат да ги добијат информациите кои им се од нивни интерес. Преку активностите на кампањата ќе делува кон зголемување свесноста на младите луѓе дека имаат право на пристап до информации кои има се на нив потребни.

               Цел 2:     Промоција на  Младинските Информативни центри во Република Македонија.

Младинските Информативни Центрите се од суштинско значење на младинското информирање. Една од целите на кампањата е да ги промовира Младински Информативни центри како алатка во која повеќето млади луѓе ќе ги користат достапните информации со цел  да добијат квалитетно младинско информирање. Преку низа на активности од кампањата ќе работиме да се зголеми нивната видливост помеѓу млади луѓе и институциите како што се училиштата, властите,невладините организации и др.

           Цел 3:     Подигнување на свеста на носителите на одлуки за  гарантирање на  правото на младинско информирање.

Правото на квалитетно младинско информирање мора да биде загарантирано од страна на донесувачите на одлуки со соодветно спроведување на политики кои ги засегаат младите. Предвидените активности од кампањата обезбедуваат средби помеѓу младите и донесувачите на одлуки на локално и национално ниво со цел подигнување на свеста за гарантирање на правото на младинско информирање.

 

2168 comments

 • ks0xc3m ks0xc3m 14 Dec 2017

  cost of cialis prescription
  cialis over the counter at walmart
  cialis over the counter cialis free trial coupon
  cialis prices

  Reply
 • Robertelorm Robertelorm 14 Dec 2017

  buy generic viagra online
  viagra without prescription
  buy viagra cialis line
  viagra without prescription
  has anyone bought generic viagra online
  viagra no prescription
  viagra generica buena
  viagra without prescription
  buy viagra high street

  Reply
 • gh9nvbl gh9nvbl 14 Dec 2017

  can you buy generic cialis
  cialis over the counter at walmart
  5mg cialis viamedic.com
  cialis vs viagra

  Reply

Leave a comment