Почитувани читатели,

Овој Водич за најдобри практики во Младинската информативна работа - Guide for best practices “Youth information workers fit for youth!” -преставува вреден ресурс за младинскитеинформативни работници ие резултат на проектот за стратешко партнерство “Youth information workers fit for youth!”, 2016-2-MK01-KA205-021756помеѓу СЕГА, UMKI и ERYICA. 

 

Водичот содржи бројни методи за on-line и off-line информирање и примери за најдобри практики на младинската информативна работа во Европа.

Целта на овој прирачник е да обезбеди информации за младинските
информативни работници во Европа, преку споделување на знаење и ресурси за различни методи и техники за младинско информирање. Покрај тоа, во овој водич се прикажани различни искуства и најдобри практики на младинските информативни центри во Европа.

Проектот “Youth information workers fit for youth!” е поддржан од Националната агенција за европски образовни програми и мобилност во Македонија, преку Еразмус + Програмата, Клучна акција 2 - Стратешко партнерство - Поддршка за размена на добри практики.


Уживајте во читањето,


Партнери во проектот СЕГА, UMKI и ERYCA

 

 

 

 

 

2760 comments

Leave a comment