На економскиот факултет  беше одржана последната шеста презентација за натпреварот за најдобар мултимедијален продукт на тема „Трговија со луѓе“ oрганизиран од Здружение Отворена Порта во соработка со ИНФО СЕГА- Прилеп.

 

На ден 24 април 2017 година во просториите на економскиот факултет - Прилеп беше одржана презентација за промоција на натпрварот за најдобар мултимедијален продукт на тема „Трговија со луѓе“, организиран од Здружение за акција против насилство и трговија со луѓе Отворена Порта во соработка со Младински Информативен и Советодавен Центар ИНФО СЕГА- Прилеп.

На презетацијата студентите се запознаа повеќе со темата за трговија со луѓе и за критериумите за учество на натпреварот.

Leave a comment