Во СОУ „Орде Чопела“ беше одржана петтата презентација за натпреварот за најдобар мултимедијален продукт на тема „Трговија со луѓе“ oрганизиран од Здружение Отворена Порта во соработка со ИНФО СЕГА- Прилеп.

 

На ден 07 април 2017 година во СОУ „Орде Чопела“- Прилеп беше одржана презентација за промоција на натпрварот за најдобар мултимедијален продукт на тема „Трговија со луѓе“, организиран од Здружение за акција против насилство и трговија со луѓе Отворена Порта во соработка со Младински Информативен и Советодавен Центар ИНФО СЕГА- Прилеп.

На презетацијата учениците се запознаа повеќе со темата за трговија со луѓе и за критериумите за учество на натпреварот. Презентацијата опфати ученици од 1ва до 3та година.

       

 

Leave a comment