Во СОУ „Ристе Ристески-Ричко“ беше одржана четвртата презентација за натпреварот за најдобар мултимедијален продукт на тема „Трговија со луѓе“ oрганизиран од Здружение Отворена Порта во соработка со ИНФО СЕГА- Прилеп.

 

На ден 06 април 2017 година во СОУ „Ристе Ристески-Ричко“- Прилеп беше одржана презентација за промоција на натпрварот за најдобар мултимедијален продукт на тема „Трговија со луѓе“, организиран од Здружение за акција против насилство и трговија со луѓе Отворена Портаво соработка со Младински Информативен и Советодавен Центар ИНФО СЕГА- Прилеп.

На презетацијата учениците се запознаа повеќе со темата за трговија со луѓе и за критериумите за учество на натпреварот. Презентацијата опфати ученици од 1ва до 3та година.

 

Презентациите за натпреварот ќе продолжат во текот на неделата во останатите средни училишта како и на Економскиот Факултет во Прилеп.

     

Leave a comment