Водич за најдобри практики во Младинската информативна работа

Почитувани читатели,

Овој Водич за најдобри практики во Младинската информативна работа - Guide for best practices “Youth information workers fit for youth!” -преставува вреден ресурс за младинскитеинформативни работници ие резултат на проектот за стратешко партнерство “Youth information workers fit for youth!”, 2016-2-MK01-KA205-021756помеѓу СЕГА, UMKI и ERYICA. 

Организации кои се партнери и поддржувачи на националната кампања „Информирај се СЕГА!"

Организации кои се партнери и поддржувачи на националната кампања „Информирај се СЕГА!"