Error
  • JUser: :_load: Unable to load user with ID: 79833

Невработените лица кои за прв пат се пријавуваат во ФЗОМ за стекнување на право на здравствено осигурување, не е потребно да доставуваат и потврда од Агенцијата за вработување на Република Македонија дека се невработени лица.

Тие лица во Подрачната служба на Фондот треба да поднесат барање за остварување на право на здравствено осигурување (барањето е достапно преку веб-страницата на ФЗОМ, www.fzo.org.mk или на шалтерите во подрачните служби на ФЗОМ).

Кон барањето се приложува следната документација:

-        Пријава за задолжително здравствено осигурување;

-        Копија од извод од матична книга на родени, односно венчани;

-        Копија од лична карта со согласност на подносителот на пријавата

-        Здравствена легитимација.

Leave a comment