Error
  • JUser: :_load: Unable to load user with ID: 79833

Здравствени услуги и права (5)

Потребни документи за здравствено осигурување на невработените лица

Невработените лица кои за прв пат се пријавуваат во ФЗОМ за стекнување на право на здравствено осигурување, не е потребно да доставуваат и потврда од Агенцијата за вработување на Република Македонија дека се невработени лица.

Кои здравствени услуги можете да ги користите кога престојувате во странство?

Осигурените лица кои привремено престојуваат (приватно или службено, студиски престој, школување и стручно усовршување, престој во врска со меѓународна техничка, научна и културна соработка и сл.) во земји со кои Република Македонија има склучено меѓународен договор за социјално осигурување можат да користат здравствени услуги, како и бесплатна итна медицинска помош врз основа на потврда што ја издава подрачната служба на Фондот за здравствено осигурување на Македонија каде што е поднесена пријавата за задолжително здравствено осигурување.

Права од примарна здравствена заштита

Секое осигурено лице, во согласност со Законот за здравствена заштита, ги има следните права од примарната здравствена заштита:

Кои здраствени услуги ви се покриени со здравственото осигурување

На секој граѓанин му се гарантира правото на здравствена заштита.

И ти имаш право на здравствена заштита - Информирај се!

Секој државјанин на РМ има право на здравствена заштита без да биде дискриминиран по било кој основ и може да се лекува во државни и приватни здравствени установи, на примарно, секундарно и терцијарно ниво на здравствена заштита.