Вработување (4)

Слободни денови кои ви следуваат по закон

Условите кога работникот може да да го користи правото на платено отсуство, се утврдува со колективен договор согласно Законот за работни односи.

Зошто е добро да волонтираш

 Волонтерството во светот се третира како практика помеѓу луѓето кои работат за општото добро на заедницата без потреба од било каква финансиска или материјална надомест .

Имам ли право да бидам волонтер?

Волонтерството е доброволно давање на лични услуги, знаења и вештини и/или вршење на други активности во корист на други лица, органи, организации, и институции, без надоместок.

Невработен си? - Прв чекор за да најдеш работа

Заради добивање на услугите за невработени лица кои ги нуди Агенцијата за вработување, потребно е лицето да се воведе во соодветниот регистар во центарот за вработување, врз основа на пополнет и своерачно потпишан образец – Пријава за воведување во регистар.