Образование (3)

Државна матура – што, зошто, кога?

Државната матура е наменета за учениците од гимназиското и од четиригодишното средно стручно образование. Покрај тоа што претставува завршен дел на средното образование има за цел да послужи и за селекција на кандидатите за запишување на високото образование.

Каде на факултет?

По завршување на задолжителното средно образование во Р.Македонија следува високото образование кое е незадолжително и е поделено на додипломски, постдипломски (магистерски) и докторски студии.