Error
  • JUser: :_load: Unable to load user with ID: 76050

Процедура за издавање на возачка дозвола во Република Македонија.

 

Потребно е телефонско закажување преку  телефонскиот број  072 92 92 92 и 0800 192 92 (само од фиксен телефон) 

Електронско закажување за лични документи: http://termin.mvr.gov.mk/

ИЗДАВАЊЕ НА ВОЗАЧКА ДОЗВОЛА
ПОТРЕБНИ ДОКУМЕНТИ ЗА ПРВА ВОЗАЧКА ДОЗВОЛА

    Барање.
   
Важечка лична карта на увид.
    Лекарско уверение.
    Уверение за положен возачки испит
    280,00 денари за образецот или 840 денари за образецот доколку е во итна постапка (уплатница или уплата преку ПОС терминал)
    110,00 денари административна такса (уплатница или уплата преку ПОС терминал)


ИЗДАВАЊЕ НА ВОЗАЧКА ДОЗВОЛА ЗА ВЕЛОСИПЕД СО МОТОР

    Барање.
    Важечка лична карта на увид (доколку поседува), извод од МК на родени, ученичка книшка или лична на родител
    Согласност од родител (старател), доколку лицето не е полнолетно
    Уверение за положен возачки испит
    280,00 денари за образецот или 840 денари за образецот доколку е во итна постапка (уплатница или уплата преку ПОС терминал)
    110,00 денари административна такса (уплатница или уплата преку ПОС терминал)


ИЗДАВАЊЕ НА ВОЗАЧКА ДОЗВОЛА ПОРАДИ ЗАПИШУВАЊЕ НА НОВА КАТЕГОРИЈА

    Барање.
    Возачка дозвола
    Важечка лична карта на увид.
    Лекарско уверение
    Уверение за положен возачки испит
    280,00 денари за образецот или 840 денари за образецот доколку е во итна постапка (уплатница или уплата преку ПОС терминал)
    110,00 денари административна такса (уплатница или уплата преку ПОС терминал)


ЗАМЕНА НА ВАЖЕЧКА ВОЗАЧКА ДОЗВОЛА(поради дотраеност или оштетеност)

    Барање.
    Возачка дозвола
    Важечка лична карта на увид.
    280,00 денари за образецот или 840 денари за образецот доколку е во итна постапка (уплатница или уплата преку ПОС терминал)
    110,00 денари административна такса (уплатница или уплата преку ПОС терминал)


ЗАМЕНА НА ВОЗАЧКА ДОЗВОЛА (поради измината важност)

    Барање.
    Возачка дозвола
    Важечка лична карта на увид.
    280,00 денари за образецот или 840 денари за образецот доколку е во итна постапка (уплатница или уплата преку ПОС терминал)
    170,00 денари административна такса (уплатница или уплата преку ПОС терминал)


ЗАМЕНА НА СТРАНСКА ВОЗАЧКА ДОЗВОЛА ЗА МАКЕДОНСКА ВОЗАЧКА ДОЗВОЛА

    Барање.
    Важечка лична карта на увид.
    Оригинална важечка странска возачка дозвола со извршен превод на македонски јазик и нотарска заверка
    Доказ за престој подолг од шест месеци пред денот на издавање на странската возачка дозвола
    Доколку во странската возачка дозвола неможе да се утврдат категориите за кои моторни возила може да управува возачот потребно е да се достави и исправа издадена од органот што ја издал дозволата од која се гледа со кои моторни возила може да управува
    Лекарско уверение
    280,00 денари за образецот или 840 денари за образецот доколку е во итна постапка (уплатница или уплата преку ПОС терминал)
    170,00 денари административна такса (уплатница или уплата преку ПОС терминал)ИЗДАВАЊЕ НА ИЗГУБЕНА ВОЗАЧКА ДОЗВОЛА
ПОТРЕБНИ ДОКУМЕНТИ

    Барање.
    Важечка лична карта на увид.
    Писмена изјава на возачот со краток опис за време и место на губењето на возачката дозвола
    280,00 денари за образецот или 840 денари за образецот доколку е во итна постапка (уплатница или уплата преку ПОС терминал)
    110,00 денари административна такса (уплатница или уплата преку ПОС терминал)
    75,00 денари за објавување на изгубена патна исправа во „Службен весник на Република Македонија“ (уплатница или уплата преку ПОС терминал)


Возачката дозвола во редовна постапка, се издава во рок од 15 дена од денот на поднесувањето на барањето, а во итна постапка во рок од 2 работни дена од денот на поднесувањето на барањето.

НАПОМЕНА

Лекарско уверение за телесна и душевна способност од овластена здравствена организација е потребно и во следниве случаи:

    доколку возачот има навршено 70 години
    доколку возачот има Ц1, Ц1Е, Ц, ЦЕ, Д1, Д1Е, Д, ДЕ и Т категорија
    доколку возачот има ограничување на важноста на возачката дозвола поради дравствена состојба

 

Leave a comment