Error
  • JUser: :_load: Unable to load user with ID: 79833
  • JUser: :_load: Unable to load user with ID: 76049
  • JUser: :_load: Unable to load user with ID: 76050
  • JUser: :_load: Unable to load user with ID: 76048
  • JUser: :_load: Unable to load user with ID: 78589

ИНФО ЛАБ (256)

Џудо клуб „Сеишин“ освои 20 медали

На 14 април 2019 година во спортската сала на СОУ „Ристе Ристески – Ричко“ – Прилеп, во организација на Џудо Федерацијата на Македонија и техничка организација на прилепските џудо клубови „Сеишин“ и „Санкаку“ се одржа Државно првенство за кадети/ки и ветерани.

Потребни документи за здравствено осигурување на невработените лица

Невработените лица кои за прв пат се пријавуваат во ФЗОМ за стекнување на право на здравствено осигурување, не е потребно да доставуваат и потврда од Агенцијата за вработување на Република Македонија дека се невработени лица.

Кои здравствени услуги можете да ги користите кога престојувате во странство?

Осигурените лица кои привремено престојуваат (приватно или службено, студиски престој, школување и стручно усовршување, престој во врска со меѓународна техничка, научна и културна соработка и сл.) во земји со кои Република Македонија има склучено меѓународен договор за социјално осигурување можат да користат здравствени услуги, како и бесплатна итна медицинска помош врз основа на потврда што ја издава подрачната служба на Фондот за здравствено осигурување на Македонија каде што е поднесена пријавата за задолжително здравствено осигурување.

Права од примарна здравствена заштита

Секое осигурено лице, во согласност со Законот за здравствена заштита, ги има следните права од примарната здравствена заштита:

Кои здраствени услуги ви се покриени со здравственото осигурување

На секој граѓанин му се гарантира правото на здравствена заштита.

Дали знаете дека можете електронски да поднесете барање за извод?

Дали знаете дека е ставен во функција порталот за поднесување барање за издавање изводи од матичната книга на родени по електронски пат?

Што ви е потребно за издавање возачка книшка?

Возачката книшка е јавна исправа што ја издава Министерството за внатрешни работи заедно со возачката дозвола. Во неа се запишуваат негативните бодови и прекршочната санкција „забрана на управување со моторно возило“.

Во кои држави е признаена македонската возачка дозвола?

Во следните држави е признаена македонската возачка дозвола и може да се направи замена: