Опис на активностите на националната кампања „Право на младинско информирање– Информирај се СЕГА!“

Активности во месец февруари

Со оглед на тоа дека кампањата е започната во месец Декември, месец Февруари ќе вклучи активности со кои младите ќе се охрабрат да учествуваат во процесот на обезбедување полесен пристап до информации и споделување на информации. Темите и активностите во овој месец имаат ќе се насочат кон собирање на информации кои понатаму ќе бидат документирани и споделени.