ИНФО НЕЕТ+ (17)

Зошто е добро да волонтираш

 Волонтерството во светот се третира како практика помеѓу луѓето кои работат за општото добро на заедницата без потреба од било каква финансиска или материјална надомест .

Дали знаеш кои се надлежностите на Народниот правобранител?

Дали знаеш што претставува институцијата Народен правобранител?

Знаеш ли кој може да те застапува пред судот?

Си се соочил со некаков спор и потребно ти е застапување пред надлежниот суд, но не знаеш кој може да го направи тоа за тебе?

Имам ли право да бидам волонтер?

Волонтерството е доброволно давање на лични услуги, знаења и вештини и/или вршење на други активности во корист на други лица, органи, организации, и институции, без надоместок.

Невработен си? - Прв чекор за да најдеш работа

Заради добивање на услугите за невработени лица кои ги нуди Агенцијата за вработување, потребно е лицето да се воведе во соодветниот регистар во центарот за вработување, врз основа на пополнет и своерачно потпишан образец – Пријава за воведување во регистар.

И ти имаш право на здравствена заштита - Информирај се!

Секој државјанин на РМ има право на здравствена заштита без да биде дискриминиран по било кој основ и може да се лекува во државни и приватни здравствени установи, на примарно, секундарно и терцијарно ниво на здравствена заштита.

Државна матура – што, зошто, кога?

Државната матура е наменета за учениците од гимназиското и од четиригодишното средно стручно образование. Покрај тоа што претставува завршен дел на средното образование има за цел да послужи и за селекција на кандидатите за запишување на високото образование.

Каде на факултет?

По завршување на задолжителното средно образование во Р.Македонија следува високото образование кое е незадолжително и е поделено на додипломски, постдипломски (магистерски) и докторски студии.