Вработување (2)

Воведување во евиденција на невработени лица во Агенцијата за вработување

Заради добивање на услугите за невработени лица кои ги нуди Агенцијата за вработување, потребно е лицето да се воведе во соодветниот регистар во центарот за вработување, врз основа на пополнет и своерачно потпишан образец – Пријава за воведување во регистар.

Вработвање

Кој ги евидентира невработените и вработените лица?