Професии во Македонија за кои има најмногу слободни работни места

На македонскиот пазар на труд најмногу работници се бараат во секторот за административни и помошни услужни дејности и изнесува 2.72%