Здравствени услуги и права (1)

И ти имаш право на здравствена заштита - Информирај се!

Секој државјанин на РМ има право на здравствена заштита без да биде дискриминиран по било кој основ и може да се лекува во државни и приватни здравствени установи, на примарно, секундарно и терцијарно ниво на здравствена заштита.