Друштвото за застапување во осигурувањето – Прилеп има потреба од референт за продажба

Друштво за застапување во осигурувањето ВАШ ПРИЈАТЕЛ АД Прилеп има потреба од референт за продажба.

Потребен е работник во туристичка агенција во Прилеп

Копакабана Травел Груп ДООЕЛ – Прилеп има потреба од туристички работник.

Потребен е административен службеник во О. М. Р. ДОО – Прилеп

О. М. Р. ДОО – Прилеп има потреба од административен службеник.

Потребен е благајник во основно училиште во Прилеп

Основното општинско училиште „Кочо Рацин“ во Прилеп има потреба од благајник.

Потребен е одделенски наставник во Прилеп

Општинското основно училиште „Кочо Рацин“ од Прилеп има потреба од одделенски наставник.

Оглас за вработување на скара мајстор во Кавадарци

Друштво за производство,трговија и услуги „ДИРОКО,Илија“ ДООЕЛ увоз-извоз од Кавадарци  објавува оглас за вработување на скара мајстор

Оглас за вработување на помошник готвач во Кавадарци

Друштво за угостителство трговија и услуги „СТРУЈА КОМЕРЦ Трајче“ ДООЕЛ увоз-извоз од Кавадарци објавува оглас за врабтување на помошник готвач

Потребен е работник на бензиска пумпа во Прилеп

Друштвото за производство, трговија и услуги БМ ОИЛ 2006 увоз-извоз ДООЕЛ Прилеп има потреба од работник на бензиска пумпа во Прилеп.