Фондацијата Леорон објавува објавува конкурс за доделување Халид Тавил стипендии на студенти од социјални категории, кои сакаат да се запишат или се веќе запишани на додипломски студии.

Стипендијата ќе важи за период од 10 месеци, во кои студентите ќе добиваат месечен надоместок од 100 евра.

Предност ќе имаат студенти деца на самохран родител, студенти деца на невработени родители, студенти деца без родители и родителска грижа, студенти деца со посебни потреби и студенти деца на корисници на надоместок по основ на престанок на работен однос од деловни причини за кои вкупните приходи во семејството се под нето минималната плата утврдена во Република Македонија.

Начин и рок на пријавување:

Студентите кои сакаат да се пријават на конкурсот, треба да пратат пополнета апликација и мотивационо писмо на This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. заклучно со 25.03.2018.

Се препорачува да се поднесат и документи кои ја потврдуваат веродостојноста на податоците внесени во апликацијата.

Контакт инфо: e-мeил адреса: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Телефонски број: 02/3298 – 411, локал 6240 - Нена Димовска

Leave a comment