Оваа конкурентна програма цели на новоквалификувани постдипломски истражувачи кои сакаат да ги прошират своите истражувачки полиња и да започне развојот на нивните независни истражувачки кариери. Програмата е отворена за Европејците и не-Европејците кои сакаат да спроведат постдипломски истражувања во европски центар. Кандидатите треба да поседуваат докторат или докторски студии и да имаат не повеќе од две години постдипломско истражување

 

Апликантите мора да ја спроведат стипендијата во европска институција различна од нивната домашна институција и во друга европска земја. Истражувачкиот супервизор во институцијата за хостирање треба да обезбеди релевантни и постојани научни насоки за времетраењето на стипендијата.

Хостинг институцијата мора да го назначи примателот на стипендијата според договорот за вработување што треба да се финализира пред да започне стипендирањето во институцијата домаќин.

Одговорности на успешните апликанти:

-       Од успешните кандидати се бара да присуствуваат на EASL Меѓународниот Конгрес за црн дроб за време на кој се објавуваат победниците;

-       Успешните кандидати да достават фотографија и краток преглед на проектот, за да бидат објавени на веб-страницата на EASL, социјалните медиуми и билтенот;

-       Стипендијата треба да започне најдоцна до крајот на годината на доделениот грант;

-       По завршувањето на проектот, Управниот одбор на EASL го задржува правото да побара од примателот на стипендијата да ги презентира резултатите од истражувањето направено во формат / сесија што смета дека е најсоодветно за време на Меѓународниот Конгрес за црн дроб;

-       Успешните апликанти ќе бидат активни членови за целото времетраење на програмата и треба да обезбедат препораки и повратни информации за стипендиското искуство;

-       Годишен извештај за напредок придружен со писмо од супервизорот за истражување во хостинг-институцијата со детали за еволуцијата на проектот е потребно за да се оправда неуспехот, да се исполнат предложените цели и да се следи напредокот на колегите. Извештаите ги потпишува раководителот на истражувањето во институцијата домаќин;

-       Во случај примателот да не е во можност да го заврши истражувањето или сака да го прекине истражувањето пред неговото завршување, од колегите ќе се бара да ги врати сите неискористени средства во рок од 90 дена од известувањето и сите преостанати стипендии ќе бидат откажани;

-       Секоја презентација или со секое објавување на податоците, треба да се спомне поддршката на работата на Европската асоцијација за проучување на црниот дроб (EASL).

Кој може да аплицира:

-       Кандидатите мора да бидат активни членови на EASL или да аплицираат за членство во моментот на пријавата;

-       Апликантот не смее да има постојана позиција;

-       Кандидатите треба да поседуваат докторат или докторски студии и да имаат не повеќе од две години постдипломско истражување;

-       Хостинг институцијата мора да биде во Европа;

-       Хостинг институцијата мора да биде различна од домашната институција и да се наоѓа во различна европска држава;

-       Ќе се разгледуваат не повеќе од 1 апликација по хостинг и домашна институција;

-       Истражувачкиот супервизор во институцијата за хостирање мора да биде член на EASL, но не смее да биде член на Управниот Одбор на EASL;

-       Нема ограничување на возраста или националноста на апликантот.

Придобивки:

Основно финансирање од 60 000 евра годишно се плаќа директно на хостинг институцијата, обезбедувајќи поддршка за основна плата. Придонесот за плата исто така може да покрие дел од трошоците за истражување, во зависност од платата утврдена од хостиншката институција и детализирана во пријавата за стипендија.

Придонесот за плата исто така може да покрие дел од школарината, потрошниот материјал и патните трошоци, доколку се остават доволно средства. Неискористените средства мора да бидат вратени во EASL од страна на Хостинг институцијата на крајот на програмата.

-       Додаток за мобилност, 500 евра месечно;

-       Семеен додаток, 500 евра месечно.

Во овој контекст, семејството се дефинира како лица поврзани со истражувачот: со брак; однос со еквивалентен статус на брак признат со законодавството на земјата или регионот каде што овој однос е формализиан; или, како зависни деца кои всушност ги одржува истражувачот.

Надоместокот за мобилност и семејство се плаќа директно на колегите.

Доколку сакате да аплицирате и за повеќе информации одете на следниот линк.

Краен рок за аплицирање: 30.11.2018 година.

Leave a comment