Анета

Анета

Оглас за вработување инженер за електроодржување во Кавадарци

Оглас за вработување инженер за електроодржување во Кавадарци

Друштво за производство, трговија и услуги „ИГМ-ТРЕЈД Илија и др.“ ДОО Кавадарци објавува оглас за инженер за електроодржување